Služba domov pro seniory je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a nemohou již zůstat ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny či jiných sociálních služeb.

Poslání

Posláním služby "domov pro seniory" je:

Kvalitně poskytovat sociální službu v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám seniorů.

Vytvářet podmínky pro zachování a rozvoj soběstačnosti klientů s využitím moderních metod péče o klienta.

Aktivizovat a rozvíjet, umožnit klientům žít běžným způsobem života i v podmínkách pobytového zařízení sociálních služeb.

Laskavě a důstojně doprovázet každého klienta v posledních chvílích života.

Individuálně přistupovat k potřebám a schopnostem každého klienta, poskytovat službu s ohledem na životní zvyklosti a osobní historii klienta.

Trpělivě a tvořivě poskytovat klientům podporu, péči a pomoc v míře odpovídající jejich zachovaným schopnostem a dovednostem.

Akceptovat svobodnou vůli a rozhodnutí každého z klientů, dokud jsou schopni je jakýmkoliv způsobem projevit,podporovat jejich nezávislost na poskytované službě.

 

Cílem poskytované služby je zapojení klientů do běžného života, podpora a zachování jejich soběstačnosti, schopností a dovedností co nejdelší dobu,podpora sociálního začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, zajištění důstojného života a poskytování kvalitní a pozorné péče umírajícím klientům.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována: senioři

Věková struktura cílové skupiny:   mladší senioři (60 - 80 let)

                                                                  starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita služby je 62 místa.

 

Služba je určena:

lidem od 60 let věku se sníženou soběstačností a pohyblivostí, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči a pomoc jiné osoby, kteří nemají dostatek psychických a fyzických sil, aby mohli zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí nebo lidem, kteří se z důvodu věku či svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením

Službu nemůžeme poskytnout

a) lidem s Alzheimerovou chorobou, s mentální poruchou, schizofrenií, psychotickou poruchou, dále lidem s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializovanou lékařskou péči

b) lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití a lidem, kteří ohrožují sami sebe nebo své okolí

c) lidem s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách

d) lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení (hospicová péče, onkologická péče aj.)

 

Zásady poskytování služby

Důstojnost klienta, důvěra a diskrétnost - zachování důvěrných informací o klientovi

Osobní přístup ke klientovi dle jeho individuálních potřeb + možnost volby

Moderní metody péče o klienta, modernizace zázemí domova

Osobní historie seniora = základ individualizace služby

Vlídnost a lidský přístup, důsledné dodržování lidských práv a základních svobod

 

Tvořivost a tolerance, podpora soběstačnosti a rozvoj schopností klienta

Odpovědný, morální a mravní přístup zaměstnanců vycházející z Etického kodexu DS

Vážnost a úcta k člověku, respekt k jedinečnosti každého klienta a jeho vidění světa

Aktivita, činorodost, smysluplnost volnočasových aktivit a vykonávaných činností

Člověčenství a slušnost v duchu našeho motta: „Člověku člověkem“

Otevřenost a flexibilita zařízení k potřebám klientů

Vitální i ve vysokém stáří = filosofie služby

 

Základní činnosti sociální služby

 • poskytnutí stravy dle požadavků uživatelů a zásad zdravé výživy
 • poskytnutí ubytování (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
 • nezbytné služby - praní, úklid, žehlení
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nepřetržitá zdravotnicko - ošetřovatelská péče

Soukromé služby poskytované v areálu domova

 • pedikúra
 • holičské a kadeřnické služby
 • kantýna
 • rehabilitace

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »