Služba domov se zvláštním režimem je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba je poskytována na oddělení VITAL, kde je vytvořenobezpečné prostředí, ve kterém se mohou klienti pohybovat sami, bez doprovodu a bez rizika, že se zraní, zabloudí nebo ztratí. Název VITAL obsahuje v jednom krátkém a pozitivním slově shrnutou filosofii "Vitální i s Alzheimerovou nemocí", což je naše zkušeností podepřené přesvědčení, že člověk trpící demencí, včetně té nejtěžší z nich (Alzheimerovy), může s podporou a pomocí jiného člověka prožít krásný, hodnotný a spokojený život.

 

Poslání

Posláním služby "domov se zvláštním režimem" je:

Vytvářet podmínky pro zachování a rozvoj soběstačnosti klientů s využitím moderních metod péče o klienta.

Individuálně přistupovat k potřebám a schopnostem každého klienta, poskytovat službu s ohledem na životní zvyklosti a osobní historii klienta.

Trpělivě a tvořivě poskytovat klientům péči a pomoc v míře odpovídající zachovaným schopnostem a dovednostem klientů.

Aktivizovat a rozvíjet (jako opak stagnace a nečinnosti), umožnit žít běžným způsobem života i v podmínkách pobytového zařízení sociálních služeb.

Laskavě a důstojně doprovázet každého klienta v posledních chvílích života.

 

Cílem poskytované služby je zapojení klientů do běžného života, podpora a zachování jejich soběstačnosti, schopností a dovedností co nejdelší dobu,podpora sociálního začleňování, zachování vazeb s rodinou a blízkými osobami, zajištění důstojného života v bezpečném prostředí a poskytování kvalitní a pozorné péče umírajícím klientům.

Okruh osob, kterým je tato služba poskytována:  osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:        mladší senioři (65 – 80 let)

                                                                       starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita služby je 88 míst.

Vstup na toto oddělení je možný též samostatným vchodem ze Žižkové ulice.

 

Služba je určena

osobám od 65 let s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demencí, jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje ve zvýšené míře dohled, podporu a péči (sociální, ošetřovatelskou), kterou není možné zajistit rodinnými příslušníky ani jiným typem sociálních služeb

Službu nemůžeme poskytnout

a)  lidem s jinými typy chronického duševního onemocnění, s mentální poruchou, schizofrenií, psychotickou poruchou, dále lidem s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializovanou lékařskou péči

b)  lidem, kteří ohrožují sami sebe nebo své okolí

c)  lidem s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách

d)  lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení (hospicová péče, onkologická péče aj.)

 

Zásady poskytování sociální služby

Důstojnost klienta, důvěra a diskrétnost - zachování důvěrných informací o klientovi

Osobní přístup ke klientovi dle jeho individuálních potřeb + možnost volby

Moderní metody péče o klienta, modernizace zázemí domova

Osobní historie seniora = základ individualizace služby

Vlídnost a lidský přístup, důsledné dodržování lidských práv a základních svobod

 

Tvořivost a tolerance, podpora soběstačnosti a rozvoj schopností klienta

Odpovědný, morální a mravní přístup zaměstnanců vycházející z Etického kodexu DS

Vážnost a úcta k člověku, respekt k jedinečnosti každého klienta a jeho vidění světa

Aktivita, činorodost, smysluplnost volnočasových aktivit a vykonávaných činností

Člověčenství a slušnost v duchu našeho motta: „Člověku člověkem“

Otevřenost a flexibilita zařízení k potřebám klientů

Vitální i s Alzheimerovou nemocí = filosofie služby

 

Poskytované služby

 • poskytování ubytování (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)
 • poskytnutí stravy dle požadavků uživatelů  a zásad zdravé výživy
 • nezbytné služby - praní, úklid, žehlení
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při hygieně
 • stálá ošetřovatelsko-zdravotnická péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti (volnočasové aktivity)
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Soukromé služby poskytované v areálu domova

 • pedikúra
 • holičské a kadeřnické služby
 • kantýna
 • rehabilitace

 

Vysvětlení pojmu „domov se zvláštním režimem"

Termín „domov se zvláštním režimem" je používán v Zákoně o sociálních službách pro označení pobytové sociální služby pro lidi nemocné stařeckou demencí, Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí, kteří mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a proto potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Způsob poskytování služby je podobný jako v Domově pro seniory, jen je přizpůsoben specifickým potřebám osob s demencí, tzn. že obyvatelé „domova se zvláštním režimem" mají k dispozici zvýšenou péči a dohled, pozornost a podporu zaměřenou právě na zvládnutí projevů jejich onemocnění.

Protože onemocnění jakoukoliv demencí, včetně Alzheimerovy choroby, s sebou nese ztrátu paměťových a orientačních schopností, je třeba vytvořit pro takto nemocné obyvatele Domova bezpečné prostředí, ve kterém se mohou pohybovat sami, bez doprovodu a bez rizika, že se zraní, zabloudí nebo se ztratí. Proto je v areálu Domova vybudována samostatná „letní" zahrádka s pergolou a posezením, ve které mohou obyvatelé oddělení VITAL pobývat sami a bez zbytečného rizika.

Pro samotné obyvatele oddělení VITAL a jejich rodinné příslušníky z pobytu na tomto oddělení nevyplývají žádné zásadní změny či omezení. Návštěvní doba je neomezená, stejně jako je tomu na odděleních „domova pro seniory". Stejně tak i možnost pobytu mimo Domov, v doprovodu rodiny či personálu, je s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu samozřejmostí.

 

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »