Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle §18 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění:

Domov pro seniory Tovačov, IČO: 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov (dále jen DS) prohlašuje, že ve smyslu § 18 odstavce 1 písmeno b) Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovává níže specifikované osobní údaje, jejichž zpracování mu ukládá zvláštní zákon, případně jsou tyto údaje třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

1. Účel zpracování

    Plnění povinností vyplývajících pro DS z následujících právních předpisů:

 • Oblast pracovně-právní: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Oblast poskytování sociální služby: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • Oblast poskytování zdravotní péče: zákon č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
 • Oblast účetní: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 • Oblast daňová: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

2. Kategorie osobních údajů

 Identifikační údaje klientů a žadatelů o službu:

 • jméno, příjmení, rodné příjmení (případně všechna dřívější příjmení).
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • datum a místo narození
 • státní občanství

 Identifikační údaje zaměstnanců:

 • jméno, příjmení, rodné příjmení (případně všechna dřívější příjmení).
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • datum a místo narození
 • státní občanství

Specifické údaje (nad rámec údajů identifikačních) vyžadované výše uvedenými zákony:

Údaje vztahující se k poskytování sociální služby:

 • stupeň přiznaného příspěvku na péči
 • druh a výše důchodu (pouze u klientů)
 • kontaktní údaje na rodinné příslušníky/opatrovníka
 • informace o ustanovení opatrovníka

Údaje vztahující se k pracovnímu poměru:

 • trestní bezúhonnost
 • dosažené vzdělání
 • datum vzniku pracovního poměru
 • datum a způsob ukončení pracovního poměru
 • údaje o mzdách a dalších náhradách vyplacených zaměstnanci

Údaje vztahující se k rodině zaměstnance a k osobám žijícím se zaměstnancem ve společné domácnosti:

 • rodinný stav zaměstnance
 • jména, příjmení osob, které žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti
 • údaje o vyživovaných dětech

3. Kategorie subjektů údajů

 • všichni současní a minulí zaměstnanci DS
 • všichni současní a minulí klienti služby
 • aktuální i bývalí žadatelé o službu
 • zájemci o zaměstnání

4. Kategorie příjemců údajů

Instituce a orgány specifikované ve výše uvedených zákonech (např. místně příslušný finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, orgán inspekce práce, úřad práce, odbor sociálních věcí krajského úřadu, registr poskytovatelů sociálních služeb apod.) a dále rovněž na základě svých zákonných pravomocí ve specifických případech i jiné státní orgány (např. orgány činné v trestním řízení, příslušný orgán Policie České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).

5. Doba uchování

V souladu se spisovým řádem DS a lhůtami ve všech výše uvedených zákonech.

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »